Zawiadomienie- Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu GKS „Czarni” Bytom

maj 22, 2023 | Ogłoszenia klubowe

ZAWIADOMIENIE

(otrzymują wszyscy członkowie klubu listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczenie na stronie internetowej Klubu i w siedzibie Klubu)

Zarząd Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom  zawiadamia wszystkich członków Klubu, iż  zwołano Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu GKS „Czarni” Bytom na dzień 14.06.2023 o godz. 17:00 (I termin) i o godz. 17:30 (II termin), zgodnie ze Statutem Klubu, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 90, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad

Powitanie uczestników i gości

Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego obrad.

2.Przejęcie funkcji przez przewodniczącego obrad

Powołanie protokolanta

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie regulaminu obrad.

Powołanie Komisji:

a/ Mandatowo- skrutacyjnej

b/ Uchwał i Wniosków

 1. Ogłoszenie wyników pracy komisji mandatowo-skrutacyjnej dotyczące prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Zarządu Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom z działalności statutowej klubu za rok 2022.
 1. Sprawozdanie finansowe Zarządu Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom za rok 2022, przedstawienie bilansu zysków i strat oraz informacje dodatkowe za 2022 rok.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GKS „Czarni” Bytom za 2022 rok.
 1. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Zarządu Górniczego Klubu Sportowego „Czarni” Bytom za 2022.
 1. Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania Finansowego – bilansu zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2022 rok.
 1. Dyskusja.
 1. Zgłoszenie wniosków w sprawie uzupełnienia Komisji Rewizyjnej Klubu
 1. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 1. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej.
 2. Przyjęcie Uchwał i wniosków.
 3. sprawy różne.

17 . Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                              Zarząd Klubu